cesta1 cesta2 cesta3
arrow-prev arrow-next

Županijska uprava za ceste Virovitičko-podravske županije

ŽUC Virovitičko-podravske županije

ŽUC VPŽ

JAVNE CESTE

 

GRAĐENJE, ODRŽAVANJE I ZAŠTITA JAVNIH CESTA

 

RAZVRSTAVANJE JAVNIH CESTA

 

ZATVARANJE CESTA

 • Pravilnik o opravdanim slučajevima i postupku zatvaranja javnih cesta NN 119/07

 

CESTOVNO ZEMLJIŠTE

 • Pravilnik o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti NN 78/14
 • Odluka o visini naknade za osnivanje prava služnosti i prava građenja na javnoj cesti NN 87/14
 • Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina NN 80/11
 • Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade NN 74/14, NN 69/17
 • Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama NN 86/12NN 143/13, NN 65/17NN 14/19

 

SIGURNOST PROMETA NA CESTAMA

 • Zakon o sigurnosti prometa na cestama NN 67/08 , NN 48/10 NN 74/11NN 80/13, NN 158/13, NN 92/14, NN 64/15, NN 108/17
 • Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa NN 110/01
 • Naredba o ograničenju prometa na cestama NN 64/09
 • Pravilnik o ophodnji javnih cesta NN 75/14

 

PROMETNI ZNAKOVI I SIGNALIZACIJA

 • Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama NN 92/19,
 • Pravilnik o privremenoj regulaciji prometa i označavanju te osiguranju radova na cestama NN 92/19
 • Pravilnik o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama NN 64/16
 • Odluka o donošenju smjernica za prometnu svjetlosnu signalizaciju na cestama NN 61/01

 

NAKNADE U CESTOVNOM PROMETU

 • Pravilnik o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila NN 96/15NN 98/15
 • Pravilnik o postupku i načinu ostvarivanja prava na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine NN 136/11
 • Odluka o visini naknade za ceste što se plaća na cestovna motorna vozila s pogonom na plin NN 50/93, NN 54/93
 • Odluku o visini naknada za tehnički pregled i druge poslove koji se obavljaju u stanicama za tehničke preglede vozila NN 122/14NN 122/16NN 130/17
 • Pravilnik o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih priključnih vozila NN 130/12

 

IZVANREDNI PRIJEVOZ

 • Pravilnik o izvanrednom prijevozu NN 92/18

 

RAČUNOVODSTVO

 

JAVNA NABAVA

 • Zakon o javnoj nabavi NN 120/16
 • Uredba o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama NN 120/16
 • Uredba o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi NN 120/16
 • Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave NN 65/17
 • Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave NN 18/13127/1374/14
 • Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi NN 101/17
 • Pravilnik o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi NN 101/17
 • Pravilnik o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi NN 65/17
 • Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave NN 65/17

 

USTROJSTVO

Skip to content