cesta1 cesta2 cesta3
arrow-prev arrow-next

Županijska uprava za ceste Virovitičko-podravske županije

ŽUC Virovitičko-podravske županije

ŽUC VPŽ

ODRŽAVANJE ZUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA U ZIMSKOM RAZDOBLJU

Na temelju Zakona o cestama, Županijska uprava za ceste organizira i ugovara održavanje županijskih i lokalnih cesta u zimskom razdoblju sa za to osposobljenim izvoditeljima te nadziru njegovo provođenje.

Svi radovi ugovoreni su sa tvrtkom „Ceste“ iz Bjelovara.

Pod održavanjem cesta u zimskim uvjetima – zimska služba, razumijevaju radovi neophodni za održavanje prohodnosti cesta i osiguranja sigurnog odvijanja prometa. Cesta se smatra prohodnom kada je radovima na uklanjanju snijega omogućeno prometovanje vozila uz upotrebu zimske opreme.

 

Pod radovima održavanja u zimskim uvjetima razumijevaju se osobito:

  • pripremni radovi prije nastupanja zimskih uvjeta
  • organiziranje mjesta pripravnosti i njihovo označavanje
  • zaštitne mjere protiv stvaranja poledice, snježnih nanosa, zapuha i lavina,
  • čišćenje snijega s kolnika i prometne signalizacije
  • obilježavanja rubova kolnika
  • osiguravanje odvodnje s kolnika
  • uklanjanje vozila s kolnika ceste
  • postavljanje posebne prometne signalizacije u slučajevima posebnog režima prometa ili zatvaranja dijela ceste,
  • obavješćivanje javnosti o stanju i prohodnosti cesta

 

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA ZIMSKE SLUŽBE

Početkom rada zimske službe, odnosno uvođenjem prvog stupnja pripravnosti, tvrtka osniva svoj operativni stožer za mrežu cesta za koju su ugovorili održavanje. Na čelo operativnih stožera izvoditelja radova, imenovan je šef koji je odgovoran za pravovremeno i djelotvorno provođenje svih potrebnih aktivnosti na mreži županijskih i lokalnih cesta.

Svaki operativni stožer podrazumijeva tri mjesta stalne pripravnosti (Virovitica, Slatina i Orahovica) u kojima je smješten potreban broj ljudstva, mehanizacije i materijala.

Na razini Županijske uprave za ceste, objedinjuju se svakodnevno podaci o stanju i prohodnosti županijskih i lokalnih cesta te vremenskim uvjetima i izvanrednim događajima bitnim za sigurno odvijanje prometa na županijskim i lokalnim cestama.

 

Redoslijed izvođenja radova

Redoslijed izvođenja radova određen je razinama prednosti. Razine prednosti određene su ovisno o namjeni te obimu i vrsti prometa na županijskim i lokalnim cestama koje pokriva pojedino mjesto pripravnosti i primjenjuju se kod svih aktivnosti tijekom zimskog razdoblja, bilo da se radi o aktivnostima na sprečavanju nastajanja poledice ili uklanjanju snijega s kolnika.

 

Dinamika provođenja aktivnosti na osiguranju prohodnosti

Na županijskim i lokalnim cestama koje su svrstane u prvu razinu prednosti, radovi na osiguranju prohodnosti trebaju se završiti u roku od tri sata odnosno najkasnije u roku od pet sati u nizinskom, a u roku od četiri sata odnosno najkasnije u roku od osam sati u planinskom području, računajući od trenutka prestanka padanja snijega.

Na ostalim županijskim i lokalnim cestama prohodnost se treba osigurati u roku od osam sati odnosno najkasnije u roku od dvadesetčetiri sata računajući od trenutka prestanka padalina.

Skip to content