Propisi

JAVNE CESTE

 • Zakon o cestama NN 84/11, NN 22/13, NN 54/13, NN 148/13, NN 92/14
 • Uredba o vođenju registra javnih cesta NN 32/01
 • Zakon o inspekciji cestovnog prometa i cesta NN 22/14
 • Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu NN 95/14
 • Pravilnik o autobusnim stajalištima NN 119/07
 • Pravilnik o prijenosu javnih cesta i nerazvrstanih cesta NN 86/12
 • Odluku o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane u javne ceste NN 44/12
 • Uredbu o mjerilima za razvrstavanje javnih cesta NN 34/12

GRAĐENJE, ODRŽAVANJE I ZAŠTITA JAVNIH CESTA

RAZVRSTAVANJE JAVNIH CESTA

 • Uredba o mjerilima za razvrstavanje javnih cesta NN 34/12
 • Odluka o razvrstavanju javnih cesta NN 96/16

ZATVARANJE CESTA

 • Pravilnik o opravdanim slučajevima i postupku zatvaranja javnih cesta NN 119/07

CESTOVNO ZEMLJIŠTE

 • Pravilnik o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti NN 78/14
 • Odluka o visini naknade za osnivanje prava služnosti i prava građenja na javnoj cesti NN 87/14
 • Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina NN 80/11
 • Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade NN 74/14
 • Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama NN 86/12, NN 143/13

SIGURNOST PROMETA NA CESTAMA

 • Zakon o sigurnosti prometa na cestama NN 67/08 , NN 49/10 NN 74/11, NN 80/13, NN 158/13, NN 92/14, NN 64/15
 • Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa NN 110/01
 • Naredba o ograničenju prometa na cestama NN 64/09
 • Pravilnik o ophodnji javnih cesta NN 75/14

PROMETNI ZNAKOVI I SIGNALIZACIJA

 • Pravilnik o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama NN 33/05, NN 64/05, NN 155/05, NN 14/11
 • Pravilnik o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama NN 64/16
 • Odluka o donošenju smjernica za prometnu svjetlosnu signalizaciju na cestama NN 61/01

NAKNADE U CESTOVNOM PROMETU

 • Pravilnik o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila NN 96/15, NN 98/15
 • Pravilnik o postupku i načinu ostvarivanja prava na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine NN 136/11
 • Odluka o visini naknade za ceste što se plaća na cestovna motorna vozila s pogonom na plin NN 50/93, NN 54/93
 • Odluku o visini naknada za tehnički pregled i druge poslove koji se obavljaju u stanicama za tehničke preglede vozila NN 122/16
 • Pravilnik o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih priključnih vozila NN 130/12

IZVANREDNI PRIJEVOZ

 • Pravilnik o izvanrednom prijevozu NN 119/07, NN 52/08
 • Pravilnik o mjerilima za izračun naknade za izvanredni prijevoz NN 68/10

RAČUNOVODSTVO

JAVNA NABAVA

 • Uredba o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama NN 120/16
 • Uredba o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi NN 120/16
 • Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave NN 120/16
 • Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave NN 18/13, 127/13, 74/14
 • Zakon o javnoj nabavi NN 120/16

Powered by WordPress